Tra cứu Container
Thủ kho Tên tàu / chuyến Số cont Ngày khai thác
/ 01/01/0001